Ανάρτηση επιλεγμένων εκτυπωμένων φωτογραφιών  (μιας από κάθε φωτογράφο) για σχολιασμό και συζήτηση με σκοπό την  εστίαση στην κριτική της μεμονωμένης εικόνας  και όχι του φωτογράφου. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όποιον το επιθυμεί. (μέλος ή φιλοξενούμενο φωτογράφο).
Προτεινόμενο μέγεθος ανάρτησης – μέγιστη διάσταση 30 εκ και η ελάχιστη όσο βγαίνει ανάλογα με το φορμά. Δείτε το συνοπτικό πρόγραμμα παρουσιάσεων εδώ

Posting selected print photos (one by each photographer) for comment and discussion to focus on criticism of the individual image rather than the photographer. Participation is free for anyone who wants it. (member or hosted photographer). Recommended hanging size – maximum dimension 30 cm and minimum as much as it looks.You can see the presentations program here

error: Content is protected !!