Τετάρτη 16.09.2020

“There is one thing the photograph must contain, the humanity of the moment.”
“Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να περιέχει η φωτογραφία, η ανθρωπότητα της στιγμής.”

Robert Frank

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!